Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar

Tüzüğümüz

ZİRAAT ODALARI VE ZIRAAT ODALARI BIRLIĞI NIZAMNAMESI

Bakanlar Kumlu Kararının Tarihi : 7.8.1959, No: 4/11999

Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1957, No: 6964

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.9.1959, No: 10297

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3, Cildi: 40, S. 1459


BIRINCI BÖLÜM

Anlık ve Kayıt Işleri

MADDE 1 — (1) Bu Nizamnamede yazılı (Kurum) tabiri, devamlı olarak çiftçilikle iştigal eden hükmi şahıslan ve hükmi şahsiyeti haiz olmasalar dahi Devlete, katma ve hususi bütçeli dairelere, belediyelere ve iktisadi devlet teşekküllerine ait zirai işletme ve müesseseleri ifade eder.

MADDE 2 — (1) Kurumların, kanunun 5 inci maddesi gereğince verecekleri asli azalık beyannamelerinde aşağıdaki malümat bulunur:

a) Kurumun adı;

b) Kurumun merkezinin bulunduğu yer;

c) Beyanname veren, kurumun şubesi ise şubenin bulunduğu yer,

d) Kurumun faaliyet mevzuu;

e) Kurumun o yerdeki çiftçilik işlerine tahsis edilmiş sermayesi;

f) Kurumun o yerdeki temsilcisi.

(2) Kurumlar, zirai faaliyete başladıklan tarihten itibaren bir ay zarfinda asli anlık beyannamelerini mıntıkası içinde bulunduklan odaya verirler. Aksi halde bunlar, kanunun 35 inci maddesi gereğince odalar tarafindan re'sen kaydedilirler.

MADDE 3 — (1) Asli anlık vasıflannı haiz hakiki şahıslar hakkında kanunun 5 inci maddesi mucibince bulunduklan köylerde ihtiyar meclislerince, şehir ve kasabalarda ihtiyar heyetlerince tanzim ve tasdik edilecek cetveller, aşağıda yazılı malümatı ihtiva eder.

a) Adı ve soyadı, baba adı, doğum tarihi,

b) Kanuni ikametgahı,

c) Meslek ve sanatı,

d) Çiftçiliğin hangi şubeleriyle ve nerede iştigal edildiği,

e) Çiftçilik varlığı (Ayni ve nakdi olarak ayn ayn miktan).

MADDE 4 — (1) Çiftçiliğin herhangi bir şubesinde veya çeşitli şubelerinde yetiştirici, ıslahcı, üretici veya değerlendirici olarak bir yıldan fazla faaliyet gösterenler devamlı çiftçi sayılırlar. Kurumlar, çiftçilikle iştigal müddetleri ne olursa olsun aza kaydedilmek mecburiyetindedirler.

(2) Ziraat faaliyet şubeleri şunlardır:

a) Tarla ziraati (çayır ve mer'a dahil);

b) Bahçe ziraati (meyvecilik, bağcılık, sebzecilik, çaycılık, gülcülük, çiçekcilik),

c) Çeşitli fidan ve ağaç yetiştiriciliği;

d) Hayvancılık (büyük veya küçük baş hayvanlarla kümes hayvanları, kürk hayvanları, arıcılık, ipek böcekçiliği ve kozacılık);

Bize Dair Bilgiler

Ekipmanlarımızı izleyin

Odamıza ait ve çiftçilerimize kullanım sağlattığımız ekipmanlarımız.


Bozkır'da Hava Durumu