Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar

ÇKS Belgesi Nedir ?

ÇKS Belgesi Nedir ?

Çiftçi Kayıt Sistemi 16.04.2005 tarih ve 25788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle kurulan ve sağlıklı tarım politikaları amacıyla kurulan ve tarımsal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir şekilde yürütülmesini sağlayan bir veri tabanıdır. 5488 sayılı Tarım Kanununun ilgili hükümlerine göre Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACC) kuruluncaya kadar bitkisel üretime yönelik tüm desteklemeler bu kayıtlar üzerinden yapılacaktır.

Çiftçiler ÇKS'ye başvuru sırasında tarımsal faaliyette bulundukları tarım arazileri ile başvuruda bulunduğu üretim yılı içinde herhangi bir üretim yada üretim gayesiyle toprak işleme yapılmamış olan tarım arazilerinin tamamının beyan edilmesinden ve başvurular sırasında teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğru olmasından sorumludurlar.

ÇKS Belgesi Nasıl Alınır ?

ÇKS sistemine kayıt olabilmek için işletmelerin şu belgelerle İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir:

1-Başvuru Dilekçesi.

2-TC Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı.

3-Çiftçi Kayıt Formu (A, B ve C formları).

4-Ziraat Odasından alınacak Çiftçi Belgesi.

5-Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yetki belgesinin aslı ve fotokopisi.

6-Tarım arazisi birden fazla kişiye aitse (hisseli), tarım arazilerini hissedarlardan birinin kullanması halinde Muvafakatname-1, işlenen tarım arazilerinin mülkiyeti eş ve çocuklara aitse Muvafakatname-2 istenilir. Vesayet altındaki kişiler için mahkeme kararının onaylı sureti istenir. Muvafakatname verenlerin Nüfus Müdürlüğünden alınmış tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneği başvuru sırasında istenilir.

7 -Tarım arazisinin aidiyetini gösteren, ilgili tapu müdürlüğünden alınmış onaylı bilgisayar çıktısı.

8-Kiralık araziler için Kira belgesi ve kiraya verenin tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneği istenilir. Toplam kiralama alanı 100 dekar ve üzerinde ise kiralama belgesi noter onaylı olmalıdır.

9-Kadastro geçmemiş yerlerde İlçe Tespit Komisyonunca hazırlanan, komisyon ve çiftçi tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu.

ÇKS Almak İçin Gerekli Formlar

Tüm ÇKS Formlarını Word Formatında indirmek için tıklayınız.

Not:Tüm formlar PDF formatındadır. Görüntüleyici uygulamayı indirmek için tıklayınız.


Tespit Formu ( Kadastro Görmemiş alanlar için)
Taahhütname (Hisseli arazilerde kullanım için)
Muvafakatname-2 (1.derece akrabalar için kiralama)
Muvafakatname-1 (Hisseli intikal yapılmış tapular için arazi kullanımında)
Kira Sözleşmesi ( 3. şahıslar ve tüzel kişilerden arazi kiralamak için)
C Formu ( Arazi parsel bilgileri ve ekilişleri gösterir tablo)
B Formu ( Tarımsal üretime ilişkin bilgiler)
A Formu (Çiftçi Kimlik Bilgileri)
ÇKS Dilekkçesi (ÇKS Başvuru dilekçesi)
Form Doldurma Kılavuzu (ÇKS formlarının nasıl doldurulduğunu bu kılavuz ile görebilirsiniz)

Kayıt Edilemeyecek Kişi ve Araziler;
1-İstenilen belgelerle başvuru yapmayan işletmeler.

2-Ana sözleşmesindeki faaliyet konuları arasında tarımsal faaliyet olmayan tüzel kişiler.

3- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve 4342 sayılı Mera kanunu hükümleri uyarınca, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan taşınmaz mallar ile kadastro geçmemiş birimlerde tarım arazisi vasfı olmayan ve yeni tarıma açıldığı tespit edilen alanlar üzerinde tarımsal üretimde bulunulan araziler.

4-Mülkiyeti kamulaştırılan araziler.

5-Konut veya arsa kooperatiflerinden kiralanan araziler.

6-Sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunmayan tarım arazileri.

7-Tapudaki vasfı tarım arazisi olmayan arsa, çalılık, kayalık, taşlık, ham toprak ve benzeri araziler.

0 Yorumlar

Bize Dair Bilgiler

Ekipmanlarımızı izleyin

Odamıza ait ve çiftçilerimize kullanım sağlattığımız ekipmanlarımız.


Bozkır'da Hava Durumu