Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar

Ziraat Odaları Kanunu

15.5.1957 Tarih ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 18.5.1983 Tarihli 67 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6964 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6.9.1983 Tarihli 87 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

(Resmi Gazete ile yayımı : 18.2.1984 Sayı : 18316)

Kanun Noçg Kabul tarihi

2979 14 . 2 . 1984

MADDE 1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1. — Ziraat Odaları, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, tarım sektörünün her alanda genel ınenfaatlere uygun olarak gelişmesine ve Devletin tarımsal plan ve programlarımn gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak tarımda iş, meslek disiplin ve alıtâkı ile birliğini korumak, çiftçilerin birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde düriistlüğü ve güveni hâkim kılmak amacıyla kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu kurum niteliğinde meslek kuruluşlandır.

MADDE 2. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 2 nci maddesinin 2 ncl fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir

Ziraat Odalarının kuruluş ve çalışma sahaları kaza smırlandır. Ancak bu sınırlar Türkiye Ziraat Odaları Birliği idare heyetinin gerekçeli kararı ile odası kurulmamış ondörtten daha az muhtarlık çevresi olan kazanın, en yakın kaza ziraat odası ile birleştirilerek genişletilebilir.

Ziraat Odaları kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getbilmesiyle ilgili olmayan toplantı yapamaz, gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazIar; siyasi partiler, sendikadar ve derneklerle ortak hareket edemezler; siyasi partilere maddi yardım yapamazlar, onlardan maddi yardım alamazlar; onlarla siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahalli idareler ile mahalle muhtarlıklan ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde herhangi bir adayı veya grubu destekleyemezler.

MADDE 3. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 4 ümit maddesinin birinci fıkrasmın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Tlizelkişiliğe sahip olmasa da, Devlete, katma ve özel bütçeli dairelere ve bu dairelere bağlı döner sermayen kuruluşlara, belediyelere ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait işletme ve kuruluşlardır.

MADDE 4. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 6 neı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiribniştir.

Bu uzuvlara seçileceklerde aranacak nitelikler nizamnamede gösterilir.

MADDE 5. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 7 mi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ziraat Odan Umuml Heyeti ve görevleri

Madde 7. — Ziraat Odası Umund Heyeti seçim çevrelerinden gelen delegelerden oluşur.

Oda Unıund Heyeti için yapılacak seçimlerde her köy, kasaba ve şehirlerde ise her mahalle muhlarbğı birer seçim çevresi sayılır.


— 27 —

2979 14 . 2 . 1984

Her seçim çevresinde delegeler, o seçim çevresinde kayıtlı oda asil üyesi hakiki şahıslarla 4 iincii maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı hükmi şahısların temsilcileri tarafından dört yılda bir Aralık ayı içerisinde kendi aralarından gizli oyla seçilir.

Seçilecek delege sayısı, asıl üye sayısı beşyüze kadar olan seçim çevrelerinde bir asıl, bir yedek, beşyüz-den yukarı olanlarda ise her beşyüz asıl üye için bir asıl, bir yedektir.

Seçilecek delegelerde aranılacak nitelikler ve seçim usulleri nizamnamede gösterilir.

Oda Umumi Heyeti, iki yılda bir defa üçüncü fıkrada yazılı seçimi izleyen Şubat ayı içinde toplanır. Umumi Heyet, Oda Meclisinin veya Birlik İdare Heyetinin kararı yahut Umumi Heyet Üyelerinden üçte birinin yazık talebiyle olağanüstü toplantıya çağrı' labilir. Toplantılara tarımla ilgıi,li teşkilat temsilcileri de davet edilir. Ancak bunların seçme, seçikne ve oy verme hakları yoktur

r Oda Umumi Heyeti, delege tanısayısmın çoğunluğu ile oturuma geçer.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Umumi Heyet ertesi günü tekrar toplanır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz, toplantıya iştirak eden delegelerle görüşmelere başlamr. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.

Çalışma raporunu incelemek, Oda Meclis ve Oda İdare Heyetinin ibra edilip edilmemesi konusunu karara bağlamak, kesinhesapları kabul veya reddetmek, İdare Heyetinin ve Oda Meclisinin teklif edeceği bütçe ile çalışma programım aynen veya değiştirerek kabul etmek, Oda Meclisini teşkil edecek asil ve yedek üyeleri seçmek, Oda Meclisi ve Idare Heyetinin tekliflerini karara bağlamak, bu Kanuna uygun gerekli karar ve tedbirleri almak, Oda Umumi Heyetinin görevleridir.

MADDE 6. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Umuml heyetleri toplantıya çağrı ve uzuv seçimler nin yapılması

Madde 8. — Umumi heyetlerin toplantıya çağnimasunda ve uzuv seçimlerinin yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Umund heyetleri toplantıya çağrı :

Ziraat Odası Umumi Heyeti, Vilayet Kongresi ve Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyet toplantılarına iştirak edecek delege ve temsilcilere, yetkili heyetlerce, toplantıdan en geç onbeş gün önce çağrı yapılır.

iadeli taahhütlü olarak yapılacak bu çağrı mektıfmnda, toplantının yeri, tarihi, saati ile gündemi belirtilir.

a) Uzuv seçimlerinin yapılması :

Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliğinin uzuv seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır.

Seçim yapılacak Ziraat Odası, Vilayet Kongresi ve Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyet toplantılarından en az onbeş gün önce, seçime katılacak delege ve temsilcileri belirleyen listeler, üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hAime tevdi edilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu başkanı bulunan yerlerde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Top12ntımn gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da yazıda belirtilir. Zirat Odası Umumi Heyeti ile Vilayet Kongresi gündemlerinde yer alan konular görüşülerek seçimler aynı gün içinde sonuçlandınkr. Ziraat Odası Umumi Heyetince seçimle belirlenen Oda Meclisi üyeleri, aynı gün gizli oy ve yargı gözetimi altında Oda idare Heyeti üyelerini seçerler. Ziraat Odaları Birliği Umtmd Heyet toplantısının tarihi, gündeminde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak, görüşmelerin bir cumartesi günü akşamma kadar sonuçlanmasmı ve seçimlerin müteakip pazar günü 9.00 ila 17.00 saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Mkinı gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirdi) incelemek suretiyle varsa noksanlan tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak delege veya temsilcileri belirleyen liste ile yukardaki fıkrada belirtilen diğer hususlar' onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar toplantı tarihinden yedi gün önce adalet daireleri ile Oda veya Birlikte ilan yerine asıl Inak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.


28

2979 14 . 2 . 1984

süresi içinde listeye yapılacak itirazIar hâkinı tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır.

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak ilgili Ziraat Odası veya Ziraat Odaları Birliğine gönderilir.

Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan delegeler veya temsilciler arasından bir başkan ile iki üye-den oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda, kurula yaşlı üye başkanlık eder.

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

Binden fazla delege veya temsilcisi bulunan Odalar ve Birlik için, sandıklarda oy kullanacakların sayısı, her Sandık için bin kişiden fazla olmamak üzere görevli hâkim tarafından tespit edilir. Sandıklar numaraiandınhr ve her sandık için ayrı bir kurul oluştu ,dur. Hakim tarafından belirlenen sayının dörtte birine kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Bir sandığın ihtiyaca yetmeyeceği durumlarda, ayni numara altında iki sandık kullanılabilir. Bu takdirde her iki sandığa aynı sandık kurulu nezaret eder.

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kuruhmdan sağlanır ve sandddann konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin Ziraat Odası, Ziraat Odaları Birliği veya bir resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, değişik şekilde düzenlenen oy pusulalannın, üzerinde ilçe Seçim Kurulu mühürü bulunan ve oy verme Sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek zarflara konulması suretiyle kullanılan Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersizdir.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanan Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asıhnak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanhğma tevdi edilir.

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanaldann düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. itiraz süresinin geçmesi ve itirazlann karara bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili Ziraat Odası ile Ziraat Odaları Birliğine bildirir.

Hakim, seçim sonuçlanm etkileyecek ölçüde bir usulsüzliik veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenile,neceği pazar gününü tespit ederek ilgili Oda veya Ziraat Odaları Birliğine bildirir. Belirlenen günde yalmuz seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer ~lere uygun olarak yürütülür.

Ilçe Seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun» da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri, Ziraat Odaları Birliği ve ilgili Ziraat Odalarının bütçelerinden karşılamr.

Seçimler sırasında Sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlanna karşı işle». miş gibi cezalandınlin

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yfirlitilineesi amacıyla halimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yanlı disiplin cezaları verilir.

MADDE 7. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye bir fıkra eklenmiştir.

Umumi Heyetteki üye sayisı ne olursa olsun Oda Meclisi üye sayısı yirmibiri geçemez. Aynı sayıda yedek üye seçilir.


2979 14 . 2 . 1984

Oda Meclisi her yıl, seçilmiş üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili ve bir sekreter üye seçen Oda Meclis Başkanları ve vekilleri ile sekreter üyeler, Oda İdare Heyeti üyeliğine seçilemezler.

MADDE 8. — 6964 sayıh Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirihniştir.

Ziraat Odası İdare Heyeti, Oda Meclisinin iki yıl için kendi üyeleri arasından seçeceği yedi üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

MADDE 9. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 17 ınci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İki yılda bir Mart ayında her il sınırı içindeki Zira at Odaları Meclisinden beşer, İdare Heyetlerinden de ikişer temsilci İl Merkezinde kongre halinde toplamr. Toplantıyı İl Merkezi Ziraat Odası düzenlen İl Merkez Ziraat Odası olmayan yerlerde bu düzenlemeyi Birliğin vazTeli kılacak"' o ildeki bir Ziraat Odası yapar. Bu kongreye o il dahilinde tarımla ilgili teşkilat ve milesseselerin temailcileri davet olmam. Ancak bu temsilci/erin seçme, seçihne ve oy hakları yoktur.

MADDE 10. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Uzuvların görevden uzaklastırdması ve görevlerine son veriltnesi

Madde 18. — Bu Kanunun 2 nci 'maddesinin üçüncü fıkrast ile 2.3 üncü maddesinin ikinci Marasında belirtilen yasaklara uymayan Ziraat Odaları ile Ziraat Oda ları Birliğinin sorumlu uzuvlannın görevlerine son veıjınes'ne ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet Savalığimn açacağı dava üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkeınesince karar verilir. Yargılama, basıt usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçiandullır.

Görevlerine son verilen uzuvların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini Immunlarlar.

Tanım Orman ve Köyişleri Bakanlığının bu Kanun uyarınca Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliği uzuvlarmin karar ve işlemleri hakkaıdaki tasarruflanna Zi -.aat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin görevli uzuvlan tarafından uyulması zorunludur. Bakanlık tasarruflanın kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme miteliffinde yeni bir karar veren veya Kanunun zorunlu kaldığı işlemleri Bakanlığın uyansma rağmen yerine getirmeyen Oda ve Birlik Uzuvla n hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

Görevlerine son verilen uzuv üyelerinin Kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu uzuvlann yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son veribrıesine neden olan tasarruflan hükümslizdür.

Türk Devletinin varlık ve bağunsızlığınm, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzunınun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından geciknaesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin seçimle gelen uzuvlarım geçici olarak görevden uzaklaşhrabilin

Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile te üç gün içinde birinci fıkrada sözü edilen mahkemeye

bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığım dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırma= yerinde olduğuna mahkemece karar verilmesi halinde ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Umumi Heyet ve Vilayet Kongresi hakkında uygulanmaz.

Oda İdare Heyetlerinin, çalışmalarını mesleki ahltık ve ülkenin genel menfaatled ile uygun olarak yiiriitmemesi, mevzuata uymaınası, görevlerini kötüye kullan masa hallerinde Oda Meclisleri tarafından görevlerine son verilip yerlerine yenileri seçilir. Yeni İdare Heyetleri görevlerine son verilenleâa sürelerini tamamlar.


— 30 —

2979 14 . 2 . 1984

Oda Meclisleri ise, üye tamsayısmın yarısından faz'anının yazılı talebi ve Yine üye tamsayısınm üçte ikisinin bu talep üzerine vereceği kararla kendi kentliı g3revden uzaklaştım.

Oda İdare Heyetlerinin görevlerine Oda Meclisleri tarafından son verilmesini gerektiren fiiilerde bulunan, ayrıca Oda Umenni Heyet ve Birlik kararlarına uyma -eel Oda Mecrslerinin görevlerine de Oda Umm"! Heyeti veya Birlik İdare Heyeti kararıyla son verilir. 11u hallerde Oda Meclisi Birlik İdare Heyeti tarafından yeniden oluştmvlur. Bu şekilde oluşturulan yeni Oda Mec rai eskisinin sürer ni tamamlar. Yeni Oda Meclisi oluştunılurıcaya kadar bu Kanunda ve nizamnamede göste rilen görevlerin ne şekilde yapılacağı Tarım Oıanan ve Köykşieel Bakanlığı tarafından belirtilir.

MADDE 11. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zira -1- Odaları llixlbği Kanununun 20 nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 20. — Dördüncü maddenin birinci Utast /an (e) bendine göre Odalara kayıtlı olanlardan tahsil edilecek yıllık aidat miktarlanna göre üyeler beş dere - eye ayrıhr. Dereceleakin belirlenmesinde üyenin her. hangi bir masraf indWanine yer verilmeyen gelirini ifa -le eden, yıllık gayrisafi çiftçilik geliri dikkate alınır.

a) 3 000 000 lira veya daha yukarı gayrisafi çiftçi l k geliri olanlar bininci derece,

b) 1 500 000 ilâ 3 000 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (1 500 000 lira dahil) ikinci derece,

e) 600 000 ilâ 1 5130 000 lıiraya kadar gayeisaeiç ".'kçnlik geliri olanlar (600 000 lira dahil) üçüncü derece,


ç) 300 000 ilâ 600 000 liraya kadar gayrisafi çift çilik geliri olanlar (300 000 lira dahil) dördüncü derece,

d) 300 000 liradan az gayrisafi çiftçilik geliri olan:r beşinci derece,

Çiftçi sayılırlar.

Bunlardan tahsil olunaeak yıllık aidat miktarı, bi â ;!.!Ci derece çiftçiler için binde beş, ikinci derece çiftçiler için binde dört, üçüncü derece çiftçiler için binde üç, dördi2rıcii derece çiftçiler için binde iki, beşinci derece çiftçiler için binde bir nispetine göre hesaplanır.

Dördüncü maddenin birinci fıkrasunn (b) ve (c) ben -'eri:ıne göre Odalara kaydedilen üyeler ise, yılhk gayri-safi çiftçilik gelirlerine göre üç dereceye ayrılır.

D> 9 000 000 lira veya daha yakan gayrisafi çift e°1`ik geliri olanlar birinci derece,

b) 3 000 000 ilâ 9 000 1000 liraya kadar gayrisafi çiftç:lik geliri olanlar (3 000 000) lira dahil) ikinci derece,

c) 3 000 000 liradan aşağı gayrisafi çiftçilik geliri olanlar üçüncü derece,

Çiftçi sayıhrlar.

Bunlardan alınacak yıllık aidat miktarı da, birinci derece çiftçiler için binde yedi, ikinci derece çiftçiler için binde altı, üçüncü derece çiftçiler için binde beş nispetine göre hesaplanır.

Her iki grup üyelerden alınacak giriş ücretleri; bilinci derece çiftçilerden 1 000 lira, ikinci derece çiftçilerden 500 lira, -üçüncü derece çiftçilerden 200 lira, dördüncü derece çiftçilerden 100 lira ve beşinci derece çiftçilerden 50 111' ea.dır.

Yukarıdaki esaslara göre tespit edilecek yıllık aidat miktarları ellibin liradan çok, ikiyüzelli liradan az olamaz. Ancak, bu miktarlar Bakanlar Kurulu kararıyla üç katına kadar artınlabilir.

Resen yapılacak kayıtlarını ve tespit ohmacak derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar nizamnamede tespit edilecek usuller dairesinde Oda Meclisin itiraz edebilirler.

Odalara kayıtlı olmadığı anlaşılan kinıselerle işletme ve kuruluşlara, içinde bulunulan yıl hariç olmak üzere, geçmiş üç yıldan önceki yıllar için aidat tahakkuk ettirilemez.

Tahakkuk yılını takip eden yılın başuıdan itibaren beş yıl içinde tahsil edilemeyen giriş ücretleri ve yılbk aidatlar zamanaştmma uğr. ar.

Giriş ücretleri ve yıllık aldattı' tahsiline ilişkin usuller nizamnamede

Kaynak : tbmm.gov.tr

Bize Dair Bilgiler

Ekipmanlarımızı izleyin

Odamıza ait ve çiftçilerimize kullanım sağlattığımız ekipmanlarımız.


Bozkır'da Hava Durumu