Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar
24 Eylül 2013 Salı

Şeker Pancarı Yetiştiriciliği

Detay:
ŞEKER PANCARI TARIMI
İnsan yaşamının her döneminde çok önemli bir temel besin maddesi olan şeker ülkemizde şeker pancarından üretilmektedir.
Şeker pancarı dekar başına yüksek verim ve gelir getirmektedir. Şeker pancarının bir başka yönü de Çok yüksek, önemli bir ön bitki etkisine sahip olmasıdır. Bu yönüyle de toprak verimliliğinin yükselmesini dolayısıyla diğer kültür bitkilerinin veriminin artmasını sağlar.
Bu kadar önemli olan şeker pancarının bol ve kaliteli olması için, yetiştirme tekniğinin iyi bilinmesi gerekir.

ŞEKER PANCARI TARIMI:
ÖNEMİ
- Şeker pancarı tarımı şeker sanayi ile birlikte iki milyon dolayında insanımıza iş imkânı sağlamaktadır.
- Pancar posası, melas gibi yan ürünleriyle de hayvancılık ve diğer sanayi kurumlarına hammadde sağlanmaktadır.
- Havadaki karbondioksiti oksijene çevirdiği için büyük bir çevre dostudur. Bir dekar şeker pancar tarlasının ürettiği oksijen altı insanın bir yıl boyunca solunum için kullığı oksijen miktarına eşittir.

Şeker pancarı üretiminde başarılı olabilmek için toprak hazırlığı, ekimi, gübrelenmesi bakım ve hasadında çok büyük özen ve çaba gösterilmelidir.
Şeker pancarı tarımında, üretim ve kalitenin artırılması için tarla hazırlığından pancar hasadına kadar yapılması gereken işleri görelim.

TARLA HAZIRLIĞINI NASIL YAPALIM? 
- Tarla hazırlığında ilk işlem, ön bitki hasadı sonrası bitki artıklarının toprağa gömülmesini sağlayan anız bozma sürümüdür.
- Bu sürümden sağlıklı bir sonuç alınabilmesi, tav dediğimiz toprak rutubetinin sürüme olanak sağlayacak seviyede olmasına bağlıdır.
- Bu konuda en pratik ölçü, pulluğun devirdiği toprağın kalıp şeklinde değil, devrildiği a dağılabilen yapıda olmasıdır.
- Anız bozma sürümü, toprağın derinliklerine su ve havanın ulaşımını sağlamaktadır.
- Daha sonra yapılacak güz sürümüne geçmeden önce gübreleme ile ilgili önemli ayrıntıları inceleyelim.

GÜBRELEMEYİ NASIL YAPALIM?
- Gübreleme yapmadan önce toprakta mevcut olup bitki tarafından alınabilir bitki besin maddelerinin hangi düzeyde olduğunun bilinmesi gerekir.
Bunun içinde Ziraat Mühendisleri tarafından usulüne uygun alınan toprak numunelerinin analiz sonuçları, çiftçiye dekar başına tavsiye edilebilecek gübre miktarlarını belirler.
- Şeker pancarının yetişmesinde önemli olan üç ana besin maddesi azot, fosfor ve potastır.
- Fosforlu ve potaslı gübreler sonbaharda, azotlu gübreler de ekim öncesiyle pancar yapraklarının tarlayı kapatma dönemi arasında kullanılır.
- Fosforlu gübrenin sonbahar sürüm öncesi tavsiye edilen miktarda tarlaya atılarak derin sürüm yapılması en uygun yoldur.
- Pancar ekilen tarlalarda zamanla potas eksilmesi görüldüğünden; şeker oranını ve mahsulün kalitesini yükseltici etkisi nedeniyle potaslı gübreler mutlaka kullanılmalıdır.
- Azotlu gübrenin üçte ikisi ilkbahar toprak hazırlığından önce, kalan üçte biride son ot çabasından önce verilmelidir. Azotlu gübre uygulamasına hasattan 2,5 ay önce son verilmelidir. Çünkü zamansız ve fazla azotlu gübre, aşırı yaprak gelişmesini teşvik ettiği gibi şeker oranını da düşürür.
- Toprak yapısını iyileştirici etkisi yanında organik maddelerde içermesi nedeniyle pancar tarımında ahır gübrelerinin kullanılması
tavsiye edilmektedir.
- Aşırı gübre kullanımından kaçınılmalıdır. Hem israftır hem de toprakta çoraklaşmaya neden olur.

ŞEKER PANCARININ EKİMİNİ NASIL YAPALIM?
- İlkbaharda, tarlada çıkması muhtemel otlar için seçilen yabancı ot ilacı atılır.
- Bundan sonra tırmık veya kombikürüm çekilir.
- Ertesi günde merdane çekilir. Böylece toprak ekme hazırlanmış olur.
- Ekimden önce mibzerin gerekli ayar ve bakımları yapılır.
- Mibzerin sıkları doldurulur yol halinden ekim haline geçilerek ekime
başlanır.
- Ekimde şu iki hususa mutlaka çok dikkat etmek gerekir.
1- Ekim düz bir çizgi halinde yapılmalıdır.
2- Mibzeri çeken traktörün hızı saatte 4 km. yi geçmemelidir.
- Ekim sıralarının düzgün olması çapa ve hasat dönemlerinde makina kullanımını mümkün kılar.
- Yeterli süratle yapılan ekimde ise sıra üzerinde istenilen ara- lıklarda bitki çıkışı garanti edilmiş olur.

ÇAPA VE TEKLEME NASIL YAPILMALI?
Şeker pancarı başlangıç gelişmesi çok yavaş seyreden bir bitkidir.
- Toprakta kabuk bağlama, yabancı ot gibi olumsuzluklardan çok etkilenir.
- Bu nedenlerle bu dönemde pancarın en az iki kere çapalanması gerekmektedir.
- Çapaya kadar ağır seyreden pancarın gelişmesi çapadan sonra 15-20 gün de tarlayı kapatacak hale gelir.
- Şeker pancarında sıra üzeri seyreltmede verime etki eden işlemlerden birisidir.
- Seyreltmenin yapılması esnasında sıra üzeri mesafesi 20-25 cm. den az olmamalıdır.
- Seyreltme işlemi, şeker pancarının 4-6 yapraklı olduğu dönemde geciktirilmeden yapılmalıdır.
- Seyreltme sonucu bir dekar pancar tarlasında 7-9 bin adet bitki kalmalıdır.


HASTALIK VE ZARARLILARLA NASIL MÜCADELE EDİLMELİDİR?
- Şeker pancarı hastalık ve zararlılarıyla yapılan mücadele, ekim öncesi ve ekim sonrası olmak üzere iki dönemi kapsar.
- Pancarın çıkışından 2-4 yaprak olduğu dönemlere kadar bazı toprak altı kurtları büyük zarar ve besin kayıplarına neden olurlar.
- Bunun için toprak altı ilaçlama yapmak gerekir.
- Bu mücadelede en etkili yöntem, tarlaların sonbaharda sürüm öncesi ilaçlanmasıdır.
- Ayrıca pancar tohumlarının da etkili tohum ilaçlarıyla ilaçlanması gerekir.
- Şeker pancarının topraktan kullığı besin maddelerinin en büyük rakibi yabancı otlardır.
- Çiftçimizin ağır maliyetlerden korunması için ekim sonrasından daha etkili olan, ekim öncesi ot mücadelesi tercih edilmeli ve yapılmalıdır.
- Ekim sonrası görülen yaprak pireleri, kalkan böcekleri, hortumlu böcekler, yaprak bitleri ve yaprak kurtlarına karşı, ilgili kuruluş ve kişilerin tavsiyesine göre mutlaka mücadele yapılmalıdır.
- Toplu mücadeleyi gerektiren yaprak leke hastalığına karşı hastalık belirtileri görüldüğünde, 3-4 defa ilaçlı mücadele yapılarak hastalık önlenmelidir.

SULAMA NASIL YAPILMALIDIR?
- Şeker pancarı, ekiminden hasat dönemine kadar belirli aralık ve miktarda suya ihtiyaç duymaktadır.
- Pancarın sulama dönemleri çıkış, gelişme ve mevsim sonu sulaması olmak üzere üç dönemdir.
- Gelişme sulaması genellikle haziran sonu ile eylül ortalarına kadar yapılmaktadır.
- Öğle sıcağından solan yapraklarda akşam üstü solgunluk devam ediyorsa hemen sulamaya başlanması gerekir.
- Sulama sayısı bitkileri gelişmeye bağlı olarak 4-6 civarında olmalıdır.
- Salma, yağmurlama ve damla sulama metotlarıyla sulama yapılmaktadır. Damla sulama en gelişmiş ve tercih edilenidir.
- Şeker pancarında aşırı ve yetersiz sulamadan kaçınmalıdır.
- Aşırı sulama kaynak israfı yanında kök çürüklüğü ve bazı hastalıklara neden olmaktadır.
- Yetersiz sulamada, bitki, gelişimini yeterince tamamlayamadığından önemli verim kayıplarına neden olmaktadır.
- Yeraltı suları, tahlil ettirilip sulamaya uygun olduğu öğrenilmeden pancar sulamada kullanılmamalıdır.

ŞEKER PANCARI HASADI NASIL YAPILMALIDIR? 

- Ülkemizde pancar ekiminin başlamasından günümüze gelinceye kadar aşamalar kaydeden pancar hasat işlemleri, günümüzde modem makinelerle yapılmaktadır.
- Pancar hasadı, sökme beli, bir iki veya üç sırayı yalnızca söken sökme düzenleri, pancarın baş kesimin yapıp yalnızca söken makinalar ve baş kesimi yapıp söken, depolayıp yükleme yapan makinalarla yapılmaktadır.
- Tüm hasat işlemlerini bir arada yapan hasat makinaları orta ve küçük aile işletmelerinde işçilik maliyetlerini en aza indirmekte ve hasat işlemlerini kısa sürede en az bir masrafla tamamlatmaktadırlar.
23 Eylül 2013 Pazartesi

Ziraat Odasına Üye Olmak İçin Gerekenler?

Detay:

Oda üyeliği için gereken belgeler şunlardır.


2 Adet Kimlik Fotokopisi2 Adet Fotoğraf 
1000 m2 ve Üzeri Tarla,Bahçe vasfında Tarım arazisi, Hayvancılıkla uğraşılıyorsa Arıcılık Belgesi, Koyun ve Büyükbaş hayvan Pasaportları gerekmektedir.

ÇKS Belgesi Nedir ?

Detay:
ÇKS Belgesi Nedir ?

Çiftçi Kayıt Sistemi 16.04.2005 tarih ve 25788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle kurulan ve sağlıklı tarım politikaları amacıyla kurulan ve tarımsal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir şekilde yürütülmesini sağlayan bir veri tabanıdır. 5488 sayılı Tarım Kanununun ilgili hükümlerine göre Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACC) kuruluncaya kadar bitkisel üretime yönelik tüm desteklemeler bu kayıtlar üzerinden yapılacaktır.

Çiftçiler ÇKS'ye başvuru sırasında tarımsal faaliyette bulundukları tarım arazileri ile başvuruda bulunduğu üretim yılı içinde herhangi bir üretim yada üretim gayesiyle toprak işleme yapılmamış olan tarım arazilerinin tamamının beyan edilmesinden ve başvurular sırasında teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğru olmasından sorumludurlar.

ÇKS Belgesi Nasıl Alınır ?

ÇKS sistemine kayıt olabilmek için işletmelerin şu belgelerle İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir:

1-Başvuru Dilekçesi.

2-TC Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı.

3-Çiftçi Kayıt Formu (A, B ve C formları).

4-Ziraat Odasından alınacak Çiftçi Belgesi.

5-Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yetki belgesinin aslı ve fotokopisi.

6-Tarım arazisi birden fazla kişiye aitse (hisseli), tarım arazilerini hissedarlardan birinin kullanması halinde Muvafakatname-1, işlenen tarım arazilerinin mülkiyeti eş ve çocuklara aitse Muvafakatname-2 istenilir. Vesayet altındaki kişiler için mahkeme kararının onaylı sureti istenir. Muvafakatname verenlerin Nüfus Müdürlüğünden alınmış tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneği başvuru sırasında istenilir.

7 -Tarım arazisinin aidiyetini gösteren, ilgili tapu müdürlüğünden alınmış onaylı bilgisayar çıktısı.

8-Kiralık araziler için Kira belgesi ve kiraya verenin tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneği istenilir. Toplam kiralama alanı 100 dekar ve üzerinde ise kiralama belgesi noter onaylı olmalıdır.

9-Kadastro geçmemiş yerlerde İlçe Tespit Komisyonunca hazırlanan, komisyon ve çiftçi tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu.

ÇKS Almak İçin Gerekli Formlar

Tüm ÇKS Formlarını Word Formatında indirmek için tıklayınız.

Not:Tüm formlar PDF formatındadır. Görüntüleyici uygulamayı indirmek için tıklayınız.


Tespit Formu ( Kadastro Görmemiş alanlar için)
Taahhütname (Hisseli arazilerde kullanım için)
Muvafakatname-2 (1.derece akrabalar için kiralama)
Muvafakatname-1 (Hisseli intikal yapılmış tapular için arazi kullanımında)
Kira Sözleşmesi ( 3. şahıslar ve tüzel kişilerden arazi kiralamak için)
C Formu ( Arazi parsel bilgileri ve ekilişleri gösterir tablo)
B Formu ( Tarımsal üretime ilişkin bilgiler)
A Formu (Çiftçi Kimlik Bilgileri)
ÇKS Dilekkçesi (ÇKS Başvuru dilekçesi)
Form Doldurma Kılavuzu (ÇKS formlarının nasıl doldurulduğunu bu kılavuz ile görebilirsiniz)

Kayıt Edilemeyecek Kişi ve Araziler;
1-İstenilen belgelerle başvuru yapmayan işletmeler.

2-Ana sözleşmesindeki faaliyet konuları arasında tarımsal faaliyet olmayan tüzel kişiler.

3- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve 4342 sayılı Mera kanunu hükümleri uyarınca, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan taşınmaz mallar ile kadastro geçmemiş birimlerde tarım arazisi vasfı olmayan ve yeni tarıma açıldığı tespit edilen alanlar üzerinde tarımsal üretimde bulunulan araziler.

4-Mülkiyeti kamulaştırılan araziler.

5-Konut veya arsa kooperatiflerinden kiralanan araziler.

6-Sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunmayan tarım arazileri.

7-Tapudaki vasfı tarım arazisi olmayan arsa, çalılık, kayalık, taşlık, ham toprak ve benzeri araziler.

Müstahsil Yol Belgesi

Detay:
Müstahsil Yol Belgesi yaş meyve ve sebze üretimi yapan üreticilerimizin, ürünlerini naklederken veya naklettirirken kullandıkları Ziraat Odasından alınan sevk belgesidir.
Müstahsil yol belgesi almak için ziraat odasına kayıt olunması,çks sistemini her üretim sezonunda güncellemesi,ayrıca patates sevk edecek üreticilerimizin Tarım il ve ya ilçe müdürlüklerin den Patates Taşıma ve Satış Sertifikası almaları gerekmektedir.

Çiftçi Belgesi Nedir?

Detay:
Çiftçi belgesi tarımla uğraşan üreticilerimizin çiftçiliği meslek olarak yaptıklarını kanıtlayan ziraat odalarınca verilen resmi nitelikte bir belgedir.

Çiftçi Belgesi Nerden Alınır?
Çiftçi belgesi hukuki dayanağını Anayasa dan alan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan ziraat odalarınca verilir.

Çiftçi Belgesi Nasıl Alınır?

Çiftçi belgesi sahibi olmak isteyen çiftçilerimizin ikametinin bulunduğu yerdeki ziraat odası na bizzat başvurması gerekmektedir.Çiftçiliğini kanıtlamak üzere üreticilerimiz ziraatle uğraşıyorsa üretim yaptığı arazinin tapu kaydını,hayvancılıkla iştigalse hayvan kayıtlarını ilgili yerlerden alarak,nüfus kayıt örneğı ve bir fotoğrafla birlikte aşağıda yer alan çiftçi kütük belgesini doldurup muhtara onaylatarak ziraat odasına getirmesi gerekmektedir.
  1. Çiftçi kütük belgesi ziraat odası kaydı için
  2. Kira sözleşmesi , Muv Sözleşmesi arazi kendi adına değilse gerekli
  3. ÇKS için C formu

Çiftçi Belgesi Nerelerde Kullanılır?
  1. Tarım Desteklerinden faydalanmak için
  2. Tarım bağkuru başlatmak için
  3. Yol Müstahsil Belgesi çıkartmak için
  4. Tarım kredisi başvurusunda bulunmak için
  5. ÇKS kaydı başlatmak ve güncellemek için
  6. Kredi kartı çıkartmak için çiftçi belgesi gereklidir.

Ekipmanlarımız

Bozkır'da Hava Durumu