Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar
19 Mart 2019 Salı

Kop Projeleri Ahır/Ağıl İnşaat Yatırımları Hibe Başvuruları


İnşaat yatırımı   ve makine alet-ekipman alımı(gübre sıyırıcı, süt sağım makinesi) yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımı  yapacağı  yerdeki İl Müdürlüğüne; damızlık koç-teke alımı  hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar İlçe Müdürlüklerine, her iki yatırımı da yapmak isteyen yatırımcılar ise İl Müdürlüğüne başvurur.

Başvurular 11 Mart - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir ve Başvuruda Aranacak Şartlar

Belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

Gerçek kişiler
Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı  en az 10 en fazla 50 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli ve başvuru tarihinden en az 1 yıl önce bu sistemlerde kayıt altına alınmış aktif işletmesi olan gerçek kişiler başvurabilir.
b)Tüzel kişiler
Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı  en az 10 en fazla 50 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli ve başvuru tarihinden en az 1 yıl önce bu sistemlerde kayıt altına alınmış aktif işletmesi olan tüzel kişiler başvurabilir.

 

Yatırımcılar mutlaka belirtilen sınırlar içinde başvuru yapabileceklerdir. Bu alt ve üst sınırların dışındaki hayvan varlığına sahip olan yatırımcıların başvuruları kabul edilmeyecektir. Yatırımcının bu sınırlar dâhilinde başvurusunun kabul edilip yatırıma başlaması ile bu sınırların üzerinde yapacağı daha fazla kapasiteli ahır ve ağıl inşaatları hibe desteği dışında kalacak olup, yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

Yatırımcılar Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir. Bu limitlerin altında veya üstünde anaç varlığı olan yetiştiricilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru yapacak yatırımcılarda en az 1 yıllık aktif işletme kaydı şart olduğu için, bu şartı sağlayan başka bir işletmenin kiralanması veya devir alınması yapılamayacaktır.

Ayrıca;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket,  limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan kayıtlı hayvancılık işletmesi olan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri.
Başvuru sahibi tüzel kişiliğin, Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi kayıt sistemine kaydı esastır. Bu nedenle, tüzel kişiliği oluşturan bireylerin ayrıca kayıtlı olmaları gerekmez.
Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.
Yatırımcılar sübvansiyonlu krediler hariç olmak üzere kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.
Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından Karar kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.
Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar

Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,
Yatırımcılar, aynı yatırım için Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanamaz, yararlanmış ise Karar kapsamında yararlanılan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.
Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, (SGK prim borcu Damızlık alımlarında istenmeyecektir). Tahsilat Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5.000 TL'yi aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir.    
İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,
Hırsızlık, kaçakçılık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikâp veya rüşvet suçlarından adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar,
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize veya örgütlü suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar,
Türk Ceza Kanunu'nun 102., 103. ve 104. Maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar.
Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.
f, g, h, maddeleri için yatırımcıdan adli sicil kaydı/arşiv taraması kaydı alınır.

 
Başvuruda Aranacak Belge ve Bilgiler

Ek-1'de yer alan Hibe Başvuru Formu, (Damızlık alımları ve İnşaat için)
Ek-2'de yer alan Ön Proje Formu, (Damızlık alımları ve İnşaat için)
Ek-3'te yer alan Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu, (Kamu kiralamaları için)
ç) Ek-4'te yer alan Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları, (Damızlık alımları ve İnşaat için)
Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı anaç sığır veya anaç koyun-keçi işletmesinin başvuru tarihinden en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge,
İnşaat Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait Ekte (Ek- 9) yer alan aidiyet belgesi/belgeleri. Damızlık boğa, koç ve teke alımlarında tapu kaydı istenmeyecektir.
Yeni ahır/ağıl inşaatı  için başvuruda bulunacak olan yatırımcılarda inşaatın yapılacağı alanın tapu kaydı yatırımcıya ait olmalıdır. Tapu kaydının yatırımcı adına tescilli olmaması durumlarında yatırım yerinin eş, anne-baba ve kardeşlere müstakil tapu ile ait olması durumunda, alınacak muvafakat ve muhtar onayı ile başvuru yapılabilecektir. Kamu arazisi kiralayarak (en az beş yıllık kira sözleşmesi istenir) yatırım yapan yatırımcılar için bu şart aranmaz. Üzerine yeni ahır/ağıl inşaatı yaptıracak yatırımcılarda tapu kaydının yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir ve sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belge istenecektir. Plansız alanlar imar yönetmeliğinin 17.maddesine göre hisseli alanlarda sadece bir hissedara yapım izni/ruhsatı verildiğinden aynı parsel için başka bir hissedar başvuru yapamayacaktır.
Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)
Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri  (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,
Adli sicil / arşiv taraması kaydı

0 yorum:

Yorum Gönder

Ekipmanlarımız

Bozkır'da Hava Durumu