Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar

Çiftçilerin Dikkatine! Yeni Başlayan 2023 ÇKS başvuruları 31 Aralıkta bitiyor.


Resmi Gazetenin 23 Eylül 2022 Tarihli ve 31962 Sayılı Çiftçi Kayıt Sistemi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kapsamında yeni başvuruya açılan 2023 ÇKS başvuruları 2023 girmeden kapanacak. 

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik nedeniyle 2023 yılı ÇKS Kayıtları 1 Eylül 2022 başlamış olup 31 Aralık 2022 'de (4 ay) sona erecektir. Çiftçilerimize ÖNEMLE duyurulur.

Yapılan yeni düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk Çiftçilerimizin mağdur olmaması için mutlaka yıl çıkmadan ÇKS başvurularını yapması gerektiğini belirtti. 


Resmî Gazete Tam Metin halinde şu şekildedir;

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (k) bendinde yer alan "E-devlet kapısı" ibaresi "e-Devlet Kapısı" şeklinde, (n) bendinde yer alan "elemanının" ibaresi "personelinin" şeklinde ve "elemanı" ibareleri "personeli" şeklinde değiştirilmiş ve (v) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) İl/ilçe müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlüğünü,"

"e) Çiftçi Belgesi: Çiftçilerin özlük ve tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, kanunen bağlı bulundukları ziraat odası tarafından düzenlenen ve onaylanan belgeyi,"

"r) İzleyici: ÇKS'ye kayıt ve/veya güncelleme yapma yetkisi bulunmayan, ilgisi gereği, sınırları Bakanlık tarafından belirlenen ölçülerde inceleme, kontrol ve denetim amaçlı olarak ÇKS'de kayıtlı bilgi ve raporları görebilen kullanıcıyı,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı" ibaresi "Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü" şeklinde ve "uygulamaya" ibaresi "uygulama" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan "internet" ibaresi "e-Devlet Kapısı" şeklinde değiştirilmiştir.

"(1) Çiftçiler ÇKS'ye kayıt olabilmek, ÇKS kayıtlarını güncellemek için istenen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüklerine başvurabilirler. Birden fazla ilçe sınırları dahilinde tarımsal faaliyet sürdüren çiftçiler ÇKS'ye kayıt olmak için başvurularını tarım arazisinin bulunduğu yerleşim birimlerinden herhangi birinin bulunduğu ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise il müdürlüğüne yaparlar. Çiftçiler, ÇKS başvurusuna ilişkin Bakanlıkça yetki verilen iş ve işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden de yapabilir.

(2) Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlar ve üretim yılının 31 Aralık tarihinde sona erer. Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS'ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamaz. Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında ÇKS'ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının Şubat ayı içerisinde yapabilirler. Bu tarihlerin resmi tatil ve hafta sonuna rastlaması durumunda başvuru süresi ilk mesai günü sonuna kadar devam eder."

"(6) Kayıt süresince, başvuru sahipleri tarafından doldurulan çiftçi kayıt formları ve istenecek diğer bilgi-belgeler, il/ilçe müdürlüklerince teslim alınarak her çiftçi için fiziki ortamda, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan müracaatlarda ise söz konusu bilgi ve belgeler Bakanlık bilgi sistemlerinde muhafaza edilir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnternet ortamından ve/veya e-devlet kapısı" ibaresi "e-Devlet Kapısı"  şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "sistemdeki" ibaresi "e-Devlet Kapısında" şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (d), (ğ) ve (ı) bentleri ile aynı maddenin yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasının (i) bendinde yer alan "iki" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"d) Fiilen tarımsal faaliyette bulunulan, mirasçı oldukları ya da olmadıkları tarım arazileri ile tarım arazisi hissedarlarının kendi aralarında anlaşmak suretiyle ya da uzun zaman sonucu fiili kullanım durumu oluşmuş, hissedar oldukları ya da olmadıkları tarım arazilerinin belirlenen bölümlerinin kullanımı için EK-6'da yer alan fiili kullanım taahhütnamesi ile müracaat etmesi esastır. Fiili kullanıma konu araziler tespit komisyonları tarafından yerinde yapılan kontroller sonrasında kaydedilir."

"ğ) Kira sözleşmesine konu arazilerin ÇKS kayıtları sözleşmenin feshi veya sözleşmede belirtilen sürenin sonuna kadar devam eder. Kira sözleşmesinin tek taraflı feshi veya muvafakatnamenin geri alınması halinde noter marifetiyle yapılan fesih ihbar işlemiyle muvafakatnamenin geri alınması işleminin tebliğ/tebellüğ belgeleri ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir."

"ı) Taksitli satışlara konu araziler hariç olmak üzere hazine adına tespit ve tescil edilmiş ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan tarım arazilerinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi istenir."

"(7) ÇKS'ye ilk defa kayıt olacak çiftçilerden kanunen bağlı oldukları ziraat odalarının herhangi birinden almış olduğu Çiftçi Belgesi istenir. Bakanlıkça yürütülen diğer uygulamalar için alınan belgeler geçerlidir."

"(10) Çiftçinin tek başına sahibi olduğu araziler hariç hissedar olduğu veya olmadığı ancak fiili kullanımında olan arazilere münhasır olmak üzere ÇKS kayıtları on beş gün süreyle il/ilçe müdürlükleri ve muhtarlıklarda askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kayıtlardaki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresince yapılan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek karara bağlanır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) İl genelinde ÇKS kullanıcılarını tanımlamak ve yetkilendirmek,"

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"f) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları ilçe tahkim komisyonuna iletmek,

g) İlçe tahkim komisyonu kararlarını tahkim komisyonu karar defterine işlemek ve ÇKS'ye kaydetmek."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) Yapılacak desteklemeleri ve ürünleri sisteme tanımlatmak."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Çiftçi Kayıt Sistemine" ibaresi "ÇKS'ye" şeklinde ve aynı fıkranın (a) bendinde yer alan "altı ve yedinci" ibaresi "6 ncı ve 7 nci" şeklinde, (b) bendinde yer alan "alanlar" ibaresi "alanlar," şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g) Hisseye isabet eden alanların bölünerek kiraya verilmesi durumunda, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ilgili hükümlerinde yer alan asgari tarımsal büyüklük altında kalan araziler."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Gıda, Tarım ve Hayvancılık" ibaresi "Tarım ve Orman" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin ekleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Bu Yönetmelik 1/9/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

0 Yorumlar

Bize Dair Bilgiler

Ekipmanlarımızı izleyin

Odamıza ait ve çiftçilerimize kullanım sağlattığımız ekipmanlarımız.


Bozkır'da Hava Durumu